A klónozott madonna fia

Tudásfa

A napokban a tundrán tökéletes épségben megkövesedett mamut­bébi tetemet találtak, amelyből megpróbálnak sértetlen sejteket is ki­nyerni, hogy abból „előállítsák” a kihalt mamut-faj első klónját.

Dolly bárány után – mamutbébi.

Aztán meg…

A Szent Grál és a Világállam

Próbáljuk meg kibogozni, hogy a keresztbe-kasul összegabalyo­dó, okkult szá­lak­ból font templomos-szabadkőműves „történelmi cse­lek­­mény” - pontosabban történelmünk talányosan önkényes nar­ra­tí­vája – valójában mit is vár el, mit is remél a Szent Grál meg­ta­lá­lá­sá­tól? A határozott válasz megdöbbentő: az évszázadokkal, netán évezredekkel ezelőtt „előre ­gyár­tott” luciferi világuralmi terv (mastermind = épí­té­si tervrajz) megvalósí­tá­sá­nak tökéletes, utóla­gos legitimációját. Olyan erős legitimációját, mellyel szemben még a legbigottabb, legfelkészültebb keresztények sem ellenkezhetnek to­vább. Olyan „duplafenekű”, sátáni terv legitimációjáról van szó, amely a kitalált (fiktív) transzcendens, „isteni eredetű vérvo­nal” fel­hasz­ná­lá­sával nagyon is földi, egyközpontú, cent­ra­li­zált „alkotmányos monarchia”; formálisan szövetségi rend­szerű, ámde egyszemélyi irányítású világállam (globális csá­szár­ság) létrehozását alapozza meg, az Ég és a Föld, Isten és a Ki­rály, a Mennyország és a Glóbusz látszategyesítése, egy­­be­­ol­vasztása révén. Ugyanis, hogyha a Világállamra Isten is „áldá­sát ad­­ja”, amikor a ‘saját vérét’, egyszülött Fiát ülteti annak trón­jára, akkor nincs többé apelláta. Kézenfekvő tehát „az ötlet”, hogy a Szent Grált, Jé­zus Krisztus szent vérét rettenetes sá­táni cél­ra akarják felhasználni, amennyiben leg­alább egy cseppjét si­kerül megtalálni. A Szent Grál ugyanis Jézus Krisztus „vérvo­nala”. S a tudomány mai technikai szintjén már képesek vagyunk arra, hogy akár egyetlen genetikailag sértetlen sejtjéből reprodu­kál­junk bár­milyen bonyolult élőlényt: egy bárányt, egy mamutbé­bit – vagy…

 

A „deszposzüni” – királyi dinasztiák

Egy dolog, hogy az úgynevezett "deszposzüni" (egyes mai királyi) dinasztiák tagjai, leszármazottai mit hisznek eredetükről, vér­vo­na­lukról, történelmi önazonosságukról – ami talán „királyi levéltá­ri tény”! -; ám egészen más dolog, hogy ez a „hitük” valós, megala­pozott-e, vagy sem. A Habsburg-Lotharingiai, az Anjou és a Wind­sor (Guelphs vagy Stuart), s talán részben a Bourbon uralkodó di­nasztiák ma élő utódai – legalábbis családi levéltáruk „titkos do­ku­mentumai” a­lapján - az ún. "Halászkirályok", másként a vizigót Me­roving-di­nasz­tia (Dagobert meggyilkolt vagy elveszett fia, Sigis­bert) leszármazottjának tartják magukat, mely „ősök” - a kathar ős­­hit alapján is - Jézus Krisztus vérszerinti utódainak tekintet­ték magukat.

 

Krisztus utolsó megkísértése

Az okkult templomos-szabadkőműves legendárium szerint a Sion Rendet – mely talán a Jeruzsálemi Szent (Salamon) Templom tit­ka­inak, esetleg magának a Szent Sírnak az egyetlen „legitim” őrző­je (vö. „az Őrzők”!) - eleve azzal a céllal hozták létre, hogy Jézus Krisztus vérvonalát, a Szent Grált a történelem viharaitól mind­vé­gig megőrizzék, hogy a Világ Ura majd a teljes ismeretlenségből váratlanul királyként léphessen elő, amint az idő elérkezik, hogy be­teljesítse evilági küldetését. Jézus Krisztus családja a "deszpo­szü­ni", amelybe állítólagos utódai és "oldalági" családtagjai egyfor­mán, "egyenrangúan" beletartoznak. E templomos (vö. „Sion Böl­csei”) narratíva szerint Jézusnak József apja "első" házasságából származó, sőt, Máriától, édesanyjától "származó" testvérei is vol­tak (vö. Igaz Jakab), majd a testvéreinek is lett saját családjuk, mi több - lásd: Júdás evangéliuma -: maga, Jézus sem halt meg a ke­resztfán, ha­nem arról élve leszállva, rettenetes sebeiből felgyó­gyulva családot alapított Mári­a Mag­dolnával, aki azután (Jézus) gyerekeivel együtt Dél-Francia­or­szágba (Languedocba) költö­zött, s ott élt haláláig. A Halászkirályok - a Mero­vin­gok - állítólag Jézus második fiától, Józsuétól (Josephes) származ­tak. (Jézus Jézus ne­vű első fiát fiatalon meggyilkolták.) Minde­zek­hez hozzáteszem még Mar­tin Scorsese "Krisztus utolsó megkí­sér­­tése" című, okkult filmjét is, mely híven leképezi a temp­lo­mos-szabadkőműves ta­no­kat, amikor Jézus „halála utáni” életét „halála előtti” haláltusa-lá­tomásként, kvázi „utolsó megkísértésként” mu­tat­ja be. Természe­te­sen a katoli­kus dogmatika szerint Jézusnak sem vérszerinti test­vérei, sem gyermekei nem voltak. Az Újszövetségben található né­mely utalás Jézus testvéreire, az ún. apokrif evangéliumok­ban (vö. Holt-tengeri, qumráni tekercsek, a Nag Hammadiban ta­lált doku­mentumok: Fülöp és Tamás evangéliuma) pedig olvashatók meg­­jegyzések Jézus és Má­ria Mag­dolna kap­cso­latáról. A National Ge­ographic által ismertetett „Júdás evangéliuma” irat ténylegesen létezik, a tartalma azonban nyilvánvalóan szándékos történelem-hamisítás.

 

A Sátán klónozott „vérvonala”

Szerény „magánvéleményem” – mi több, erős hitem! - szerint Jé­zus Krisz­tus meghalt a keresztfán, hogy megváltson minket a bűneinktől. Ettől függetlenül lehetett "ol­dal­ági" családja, ami mit sem változtat az Ő isteni (transzcendens, tehát örök, és nem evilági) származásán, a megváltás isteni tervén és tényén. Még ha lennének is vér szerint leszármazott "rokonai", ez a kvázi-rokon­ság nem jogosíthat fel senkit arra, hogy Isten Fia küldetését kvázi eltulajdonítva, a megváltó Krisztust majmolva, „isteni” álruhában pi­piskedve, „égből küldött földi királyként” a globalista-imperia­lista Világállam trónjára üljön. Mindez szerintem templomos-sza­bad­kőműves áfium, hogy a keresztényeket az Antikrisztus híveivé manipulálják, előkészítendő az orwelli rémállam bevezetését.

 

Klónoznak egy nőt, aki majd megszüli a saját hasonmását, s az a Sátán fattyát, az Antikrisztust. Idézetek az ‘Emberek fény­­másolá­sa vagy terápiás klónozás?’ című internetes hozzászólásokból:

 

„Amikor az ember technikailag és tudományosan már elérte azt a magasságot, hogy képes beavatkozni a természet rend­jé­be, akkor és ott megálljt kell parancsolni! Egyetlen-egy em­bernek sincs és nem is lehet felhatalmazása, hogy a földi életfolyamatokat manipulálja!” A Sátán, a sátánista tudo­mány viszont azt ‘hiszi’, hogy neki erre ‘van’ felhatalmazása. Sőt, bele kell avatkoznia a genetikus folyamatokba, ha el akarja érni, hogy ‘földi’ anya a méhében hordja ki a Sátán fattyát, az Antikrisztust. Ez a földi anya csakis egy klónozott nő lehet; mert a természetes, Istennek tetsző módon fogant anya isteni lélekkel rendelkezik, s a személyisége így nem lehet képes és nem lehet alkalmas ‘a sá­tán­fattyú’ kihordására. A Sátán tehát „a magasan fejlett emberi tudo­mányt” és technikát is a saját szolgálatába állítja, hogy keresztül­húz­­za a megváltás isteni tervét. Ez is azon kitüntetett pillanatok közé tartozik, amikor valamennyien megérthetjük, miért is volt ti­los ‘az első emberpárnak’ gyümölcsöt ennie a Tudás Fájáról!

 

Az igazság pillanata

Szó szerint eljött hát az igazság pillanata. Újabb netes idézet:

 

„Sem a világról alkotott képembe, sem a hitvallásomba nem fér bele a klónozás semmilyen formája. Nem tudom elhinni, hogy egy hithű vallásos ember - bármely világvalláshoz is tar­­tozik - képes lehet elfogadni a klónozást, és hogy az nem sérti emberi méltóságát, Isten-hitét!”

 

Lucifer liberális yachtja

Valahol a Földközi-tengeren évek óta cirkál egy hajó, mely való­sá­gos ‘területenkívüli úszó la­bo­ratórium’, afféle biológiai és etikai „vámszabad-terület” - a Sátán yachtja! -, s fedélzetén egy dúsgaz­dag, őrült olasz professzor senkitől sem za­var­tatva végzi genetikai kí­sérleteit, melyekkel gyakorlatilag Hitler és Mengele nyomdokain halad. Valakik gátlástalanul szpon­­zo­rál­ják, az olasz és nem­zet­közi hatóságok pedig hagyják háborítat­la­nul tevékenykedni, bár­mer­re is járjon, mintha bizony az emberiség szebb jövőjén, kvázi mind­nyájunk javára munkálkodna.

 

Emberek fénymásolása szerveik kinyeréséért

„Antinori egy klónozott emberi embrió fényképét akarja be­mu­tat­ni.” A név - nomen est omen - meghatároz, mi több, bal­jós előjel. Ez a baljós név magában hordozza az ‘Anti’-előtagot, ami - idézem az ‘Idegen szavak’ szótárából -: ‘valamivel való ellenté­tes­sé­get, szembenállást’ jelent. ‘Nória’ pedig: ‘serleg vagy puttony’ je­len­téssel bír, ami utalhat a Szent Grálra, a kehelyre, amelyben a templomos-szabadkőműves legendárium szerint Arimatheai Jó­zsef a keresztre feszített Jézus vérét fogta fel. Az Antinori-név így felvett, kitalált ‘gonoszul szakrális’ ómen lehet, melynek a kifej­tett jelentése: az ember, aki majd létrehozza, ‘megteremti’ a vallás­tör­téneti hibrid-gnómot, a léleknélküli emberlánya-szülte Fran­ken­steint; - vagyis azt a személyt, aki ugyan fizikailag (testileg-genetikusan) a Szent Grál ‘szent tartalmából’ lesz klónozva, de is­teni lélekkel nem rendelkezik, mert lelke üres helyére a Sátán lép, és megszületik „a sátán fia”, az Antikrisztus.

 

„Az emberklónozást pártoló, ezzel sok vitát kiváltó olasz nő­gyógyász-szülészorvos, Severino Antinori klónozott emberi emb­rió fényképe nyilvánosságra hozatalát jelentette be hét­főn. A hétnapos klónozott embrióról készült fotó egy-két hó­na­pon belül látható lesz egy on-line szakfolyóiratban. Az 57 éves olasz orvos újólag síkraszállt az ember klónozá­sáért, és kijelentette: a bírálók állításaival ellentétben az em­ber kló­no­­zása nem ostoba, nem is szörnyű eljárás, hanem nagysze­rű lehetőség.” Az igazi kérdés az, hogy mire?! A ‘terápiás kló­no­zás’ - ami keresztény szemszögből nézve tömeg­gyil­kosság, ugyanis Ko­vács Pétert csak a veséjéért, Nagy Zol­tánt csak a májáért, má­so­kat más szer­veik ki­nyeréséért fogják „fénymásolni”, a „felesleges többi alkotórészből” pedig vélhetőleg kutya­tápot készítenek – le­het­séges ugyan, de az operatív gyógyászati költségek olyan maga­sak, hogy tömeges méretekben sohasem fog­ják alkalmazni, beve­zetni. A fő cél igazából egyrészt megint csak a profit, másrészt, hogy a dúsgazdag emberek, akikből a pénz­ügyi és a politikai ha­tal­­mi világelit ‘összeáll’, technikai úton, a pénzükkel válthassák meg „a halhatatlanságot”. Amit úgy képzelnek el, hogy - az agyuk ki­vételével, amelyben (tévesen) végső személyazonosságukat vé­lik megőrizni - az elhasználódó, ‘kiöregedő’ és hibás testrészeiket újra meg újra klónozott újakkal cserélik ki. Mintha csak az ember egy gép, egy autó lenne, folyamatosan csereszabatos al­katrészekkel. A világelit kvázi halhatatlanságának, uralma ‘végtelenítésének’ – így le­vált­­ha­tatlanságának - biztosítása jól beleillik a legnagyobb kísér­tés megvalósításának koncepciójába, miszerint majd a klónozás­sal „előállított” Antikrisztust kiszolgáló hatalmi világelit – s az udvartartás is - gyakorlatilag halhatatlan’ kvázi-klónok­ból fog állni. (Akiket ma biorobotoknak hívunk, s politikusi min­ta­példányaik például Bill Clinton és Hillary Clinton, akiket a meg­fe­le­lő vérvonalból kiválasztva – Bill állítólag balkézről Rockefeller-gyerek – eleve „világvezetőnek” programoztak, s (Cecil Rhodes ala­pítvány típusú iskolákban) neveltek ki, egy aprólékos precizitással megtervezett életprogram előírása és kíméletlen megvalósítása ré­vén. A műemberek és a mű-Krisztus előállításának terve a Sátán legördögibb (szín)játéka, amelynek az ‘eljátszását’ meg­a­kadályozni mindannyiunk elemi, szent kötelessége (lenne), beleértve a katoli­kus egyházat és a hívők százmillióit is, noha a legnagyobb felelős­ség vitathatatlanul a világvezető politikusoké. A világban – a poli­ti­kában, a gazdaságban, a társadalmi lét minden szint­jén – expo­nen­ciálisan nő a ká­osz, aminek a mostmár hamarosan bekövetke­ző köz­vet­len folyománya nem lehet más, mint egy olyan „karizma­tikus” világvezető „megtalálása”, akinek majd kezébe adnak min­den hatalmat, csakhogy továbbra is fenntartsa, átmentse a dege­ne­rált és kontraszelektált világelit értelmetlen, csekély haté­kony­ságú rémuralmát. Az ókori Rómában épp így – a patríciusok köz­meg­egyezése alapján – alakult ki a cézári hatalom, a Haza Atyja titulus, a korlátlan hatalmú zsarnok intézménye, akit korra, nemre és rangra való tekintet nélkül, bár méltatlanul (vö. Caligula, Néró, stb.), kényszer alatt vagy önként, de istenként imádott az isten­adta nép minden tagja. Rómát az állandó hódítások tartották egy­ben és viszonylagos egyensúlyban - de a Föld Világállamnak nem lesz kit-mit meghódítania. Ezért gyors halálra van ítélve…

 

Kentaurok gyártása futószalagon

„Egy amerikai vállalat tegnap bejelentette: emberi embrió si­keres klónozását hajtotta végre. Ez tudományos áttörést je­lent, amiről az Advanced Cell Technology nevű, Massa­chu­setts állambeli biotechnológiai vállalat tudományos fejlesz­té­si alelnöke, Robert Lanza számolt be. Az ACT céljaitól füg­getlenül sokan - erkölcsi, valláserkölcsi kiindulópontból, és jo­gi szempontokat is hangoztatva - rendkívül aggályosnak tar­t­ják az emberi embrió klónozását, mert az mintegy ‘ugró­deszka’ lehet a kifejlett emberi lények ‘másolásához’, ‘több­szö­rözéséhez’.” Az embert ‘ember által kifejlesztett technológiá­val’ előállítani egyrészt súlyos visszaélés a megszerzett tudomány­­nyal, más­részt Isten akarata és rendelése ellen való cselekedet, i­szonyatos bűn. Ilyen tettet csak pogány, a gonosz lélek befolyása a­latt álló ember követhet el, hiszen aki hisz abban, hogy a halha­tat­lan lelkünket személyesen Istentől kaptuk, az tudja, hogy egy mesterséges lénybe (vö. Frankenstein, vagyis homunculus) Isten soha nem fogja a saját lelkét ‘beleoltani’, így a klónozott torzszü­lött lélek nélkül ‘születik’ meg, vagyis csak külsőre hasonlít emberi lényhez, valójában világrajövetele első pillanatától a Sátán ud­var­­tartásához tartozik. „A közeljövőben létrejöhetnek az első mes­terséges úton létrehozott emberi embriók - jelentette ki Pa­na­jo­tisz Zavosz, ciprusi származású amerikai professzor, egy az emberi klónozásra szövetkezett nemzetközi orvoscso­port tagja. A tudós - aki az egyesült államokbeli Kentucky állam­beli Lexington Andrológiai Intézetének vezetője - hozzátette: ő és munkatársai még az idei év végén, vagy a jövő esztendő elején megpróbálkoznak az első sejtmagátvitellel. A kísér­let­ben tíz gyermektelen házaspár vesz majd részt, önkéntesen. Zavosz professzort nem készteti hátrálásra, hogy az Egye­sült Államok kongresszusa előtt két törvénytervezet is van, mely az emberi lények klónozásának tilalmát szorgalmaz­za. Mint mondotta, a klónozási kísérletek nem az Egyesült Álla­mok­ban, hanem más országokban, titkos laboratóriumok­ban folynak. Azt is elmondta: az emberi klónozáson dolgozó orvosoknak már sikerült állati petesejtbe embertől származó sejtmagot beültetni.” Tág tere nyílik tehát a mindenfajta szörny­szü­löt­tek ‘előállításának’; lesznek hát mindenfajta ‘öszvér-lények’, minden bizonnyal ‘kentaurok’ is. Aki netán a teljes ‘kínálatra’ kí­váncsi, olvassa el Jim Marrs ‘Titkos uralom’ című könyvének utol­só fejezeteit. ‘Az Anunnaki’-tól kezdődően, amely ‘érdekes módon’ az őskorban és az ókorban élt, művileg előállított félemberi lé­nyek meglepően színes forgatagáról tudósít. Mik is lehettünk egykor, és mi­­vé le­szünk (újra) - mélyen elgondolkodtató. „Az emberi lények klónozásának lényege: a tudósok mesterséges úton hozzák lét­re az embriót; a kísérletben részt vevő házaspár egyik tagjából kivesznek egy sejtmagot, amelyet azután beültetnek egy olyan emberi petesejtbe, amelynek már korábban eltávo­lí­tották a magját. (...) A normálisnak nyilvánított embriót ez­után beültetik a gyermekre vágyó nő méhébe. Az így megszü­lető gyermek szinte tökéletes genetikai másolata lesz egyik vagy másik szülőjének. (...) Zavosz feltétlenül bízik az emberi szaporodásbiológiai orvoslás területén 23 év alatt szerzett tu­dásban, tapasztalataiban. Véleménye szerint a legújabb technológiáknak és a megtermékenyítés előtti és utáni igen kö­rültekintő vizsgálatoknak köszönhetően képesek lesznek ‘normális’ embriókat létrehozni. ‘A rendelkezésünkre álló módszerekkel az emberi klónozásban sokkal jobban ki tud­juk szűrni a fogyatékosságokat, mint amennyire állati kló­no­zással foglalkozó munkatársainknak sikerült’ – hangoz­tat­ta a ciprusi professzor.”

 

Czeizel Endre „lelkesedik”

Czeizel Endre egy reggeli televízió-műsorban azzal kezdte mondan­dóját, hogy „két teljesen különböző dologról” van szó. „A klón ha­son­mást jelent. A természet is csinál ‘klónokat’, ilyenek az egype­téjű ikrek. A mostani klónozásban arról van szó, hogy kiveszik a női petesejt magját, s beültetik a férfi valamelyik testi sejtjéből szár­mazó sejtmagot a petesejtbe. Anti­nori kí­sérletében meddő há­zaspárok vesznek részt - a fér­fi nem­ző­képtelen, és a testi sejtjét használják fel. Miután a testi sejt magját beültették a pe­tesejtbe, elektromos ingerrel indítják el a sejtosztódást, majd mind a 16 magzatkezdeményt beül­te­tik az asszony méhébe, aki kihordja és megszüli, tulajdon­képp férjének a hasonmását.” Antinorit zseniális szak­embernek tartja. Idegesítik azok a hírek, amelyek arról szólnak, hogy most új Hitlereket, Sztálinokat fognak előállítani, ami szerinte totális ba­romság. Szerinte Hitler és Sztálin nem a génjei mi­att lett olyan, a­mi­lyen. Megemlített egy példát is. „Amerikai egype­té­jű férfi ikerpár egyik tagját Németországban nevelték fel a ‘30-as években, akiből kiváló náci lett - másikuk Izraelben nőtt fel és dol­gozott egy kibuc­ban, s egy kicsit cionista volt. A géneknek nincs kö­zük ahhoz, hogy a születés után valakinek a személyisége hogyan alakul, s milyen lesz a politikai, erkölcsi állásfoglalása. Ez mind a társadalmi, csa­ládi, kultúrális tényezőktől függ.” – állítja. Szerintem Czei­zel Endre elfelejti, hogy az egypetéjű ikrek mindketten füg­getlen, ön­álló lel­ket kapnak Istentől, míg a klónozott ember nem kaphat lelket, hi­szen nem Isten akaratából, sőt, annak ellenére születik a Földre. Az ember személyiségét leginkább a lélek, az egyéniség szocializá­ciója, annak eredményessége vagy kudarca határozza meg.

 

Befejezésül Czeizel Endre elmondta, a közvélemény csak Antinori­ról hallott, ő azonban ismer egy amerikai esetet. „Egy milliomos a­merikai há­zas­pár a 8 hónapos korában meghalt gyermekét kívánta klónoztatni, s erre rengeteg pénzt adtak egy orvoscsoportnak, mely valahol Dél-Amerikában ezen dolgozik jó ideje.”

 

A New Age, az Új Világrend „Galilei”-je

Severino Antinori professzor - aki korunk Galileijeként tart­ja számon ma­­gát - nem kívánta megmondani, melyik or­szág lesz kí­sérletezésének színhelye, bár azt világossá tette, hogy nem Európában kezd hozzá az ember klónozásához. Szemé­re ve­tette a politikusoknak, a sajtónak és az orvosi szakmá­nak, hogy képtelenek elismerni munkáját. „Nevezzenek akár Hitlernek, vagy Frankensteinnek, ez az ő dolguk. Én inkább Ga­lileihez hasonlítanám magam: az intolerancia áldozata vagyok - mondta.” A hét elején bejelentette, hogy a világon el­ső­ként klónozott emberi egyedeket hoz létre, a ‘Dolly’ báránynál már bevált módszerrel.

 

Modern „bárány-áldozat” – a megváltás ellen

Nem tudok szabadulni a gondolattól: valami vég­zetesen sorsszerű predesztináció fejeződik ki abban, hogy épp Dolly, egy bárány volt az első emlős, melyen a klónozást kipróbálták. Az áldozati bárány, az ószövetségi zsidó szertartások feláldozott báránykája, amellyel Jahve kegyeit próbálták elnyerni. Sőt, Agnus Dei, qui tollis pecca­ta mun­di – Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit -, az Újszö­vetség áldozati báránya, Jézus Krisztus! Milyen szörnyűségek vár­nak még Reád, amíg eljöhet a Te országod! Az olasz pro­fesszor, húszfős orvos-csoportja élén, 200 nő méhébe klónozott emb­riókat ültet be. Ha kísérlete sikerrel jár, hamarosan megszü­lethet az el­ső klónozott ember.”

 

Nagy a csend. Azóta nyilván meg is született…

 

Szemben jövünk önmagunkkal

A Dr. Urbancsek János egyetemi docenssel folytatott beszélgetés­ben Pallagi Ferenc arra volt kíváncsi, létező fenyegetés-e, hogy elle­nőrizetlen eljárással történő klónozás következtében szembe fo­gunk magunkkal jönni az utcán?! Az orvos elmondta, ez létező fe­nyegetés, nem kizárt, hogy technikailag egyszer megvalósítható lesz.”

 

Ratzinger bíboros a klónozás ellen

Óriási nemzetközi felháborodást váltott ki Severino Antinori be­je­len­té­se. A Vatikán egyszerűen képtelenségnek nevezte az em­ber­klónozást. Joseph Ratzinger bíboros (aki ma már XVI. Be­nedek néven római pápa – Cz. L.), a Szentszék hittani kong­­re­gációjának prefektusa így bírálta Antinori kísérletét: „Hit­lert akarja utánozni.” A bíboros úgy vélekedett, hogy „gyer­mekek fénymásolása: náci téboly”. Jack Scarisbrick pro­fesz­szor, az abortuszellenes Life-csoport elnöke szerint az embe­ri élet méltóságán aluli, hogy emberi lényeket gyártsa­nak la­boratóriumban. Antinori azonban a vallásos ellenérveket nem fo­­gad­ja el, cáfolja hogy Isten szerepébe akarna lépni, a klónozás szerinte nem vallási kérdés.”

 

Rosslynban bárány-klónok születnek…

A legszörnyűbb ómen azonban a fenti idézetek utánra kívánkozik. Az intézetet, ahol a Dolly-bárányt megalkották, így hívják: Edinburghi Rosslyn Intézet! Mint emlékezhetünk rá, a Rosslyn-kápolna volt az, ahol a Skóciába menekült templomos lovagok - a Sinclairek legendája szerint - a Szent Grált elrejtették! Ha a Grál va­lójában a kereszthalált szenvedett Jézus Krisztus vérének ‘fedő­neve’, akkor a következő a helyzet: a bárányt klónozó kutató­in­tézet s az Isten Báránya vérének rejtekhelye azonos névre - Rosslyn - hallgat! Ez fátum, gonosz vicc, vagy véletlen egyezés? Ezek tények. Túlságosan sok a baljós előjel egyazon történetben...

 

Jézus „hasonmása”, az Antikrisztus

Ha a Szent Grál valóban a templomosok - a Sioni Rendház – birto­ká­ban van, akkor lassanként a ‘legendárium’ minden apró moza­ik-kockája a helyére kerül. Tudjuk, hogy bármely biológiai szerve­zet, élőlény nagy valószínűséggel reprodukálható egyetlen olyan sejtjéből, amelynek a sejtmagja, a benne foglalt öröklődési anyag sértetlen. A klónozáshoz felhasználható sejt - akár vérsejt is lehet. Tudjuk, hogy a Sátán végső, „mindent eldöntő” szerepére készül: az Antikrisztus Krisztus képében kíván megjelenni, hogy elcsábít­sa a maradék keresztényeket is.

 

A klónozott lélektelen nő a Krisztus véréből, a Szent Grálból klónozott Antikrisztust fogja világra hozni, aki külsőre Jé­zus hasonmása lesz, de isteni lelke megüresedett helyére maga a Sátán költözik be...

 

Talán már meg is történt?

Amíg felnő, és elfoglalhatja trónját, addig egy, a Meroving-vérvo­nal­ból származó ‘helytartó’ állhat majd az épülő Világállam élére.

Íme a templomosok és a szabadkőművesek féltve őrzött ősi titka.

 

Bingeni Szent Hildegárd 800 éves látomása

John Hogue‘Az utolsó pápa’ című könyvében felidézi Szent Hilde­gárd leghíresebb látomását: ‘Az utolsó napok és az Antikrisztus bukása’ címmel: „A skandináv-germán végítélet a szürke far­kas korában következik be. A látomás egy eljövendő, katoli­kus származású, XX. századi zsarnok szürke katonai egyen­ruháját s kabátját idézi, akinek keresztneve a germán ‘adol­phus’, azaz a ‘farkas’ szóból származik. Az öt zsarnok egy Krisz­tus-hasonmás (azaz: klón) előfutárai; úgy is mondhat­nánk: az Antikrisztusé. Szent Hildegárd látomásában Krisz­tus egy szűz (Szűz Mária), az Antikrisztus pedig egy szajha (a klónozott „Madonna”?!) fia; buja, szexőrült bitorló, aki a máso­dik eljövetel Krisztusaként pózol, és azt terjeszti el magáról, hogy egy szűz szemérmes gyermeke, s képes feltámasztani a holtakat. A csalót két ítéletnapi próféta, Éliás és Énok veszi alaposan szemügyre, akiket Isten azért akar a Földre külde­ni, hogy megakadályozzák az Anti-Krisztus uralomra jutá­sát. Ez a két próféta még egy utolsó esélyt ad az emberiség­nek, hogy megláthassa az Antikrisztus igaz valóját, mielőtt a gonosz fia - magát Isten fiának hazudva - mártírrá teszi őket.

 

Szent Hildegárd figyelmezteti is kora papjait, hogy az An­ti­krisztus az egyházon belülről kerül majd ki. Jóslatai­nak e­me pontját a festménye támasztja alá érzékletesen, amelyen az egyházat egy Eklézsiának elkeresztelt, glóriás, koronás asszonyként ábrázolja, akinek a széttárt karjait egy aranyo­zott köntös díszíti. De lám, az Anyaszentegyház szentje bu­gyo­gó nélkül áll előttünk... Ezután Szent Hildegárd egy kö­zépkori egészségügyi szakértő alaposságával leírja, és mára híressé vált rajzai segítségével illusztrálja is Eklézsia belső romlottságát. Ami például a lábai között látszik tenyészni, minden idők legszörnyűbb tripperének tűnhet. Az Anyaszent­egyház fanszőrzete és szeméremajkai egy szőrös arcot, a szo­­rosra zárt ajkak közül elővillanó, éles fogú, torz szörnye­teget formáznak, a szörnyeteg Antikrisztust.”

 

Az Világállam diktátora

Az összeesküvés befejező szakaszában az egységes világkormány egy diktátori személyiség révén áll majd össze, akit az Egyesült Nemzetek (az ENSZ), a Külkapcsolatok Tanácsa (a CFR, egy illu­mi­­ná­­tus csoport az USÁ-ban), pár milliárdos, a kommunisták és tudósok, akik már bizonyították hűségüket a nagy összeeskü­vés iránt, fognak egyetértésben megválasztani, aki ezek után egyben az őt megválasztó szervezetek feje is lesz. Mindenki mást az immáron sikeresen ‘mo­nolitizált és uniformizált’ emberiség roppant kong­­lomerátumába integrálnak (ez lehet/lesz a népek, mint egységes jámbor juhnyáj közös karámja, megvalósítva a luci­feri illuminátus össze­esküvés - vö. Orwell: 1984. - totális rab­szol­ga­társadalmát.

 

Az Illuminátusok Rendje

Adam Weisshaupt a kánonjog jezsuita-képzettségű professzora volt, az Ingolstadti Egyetemen tanított, amikor levetette a – koráb­ban felvett - kereszténységet, csakhogy megszervezhesse a luciferi össze­esküvést. Ez 1770-ben történt. Elkezdte kidolgozni ‘mester-tervét’ - amit álnokságból Jézus Krisztus elnevezésével élve, eleve ‘a Sátán Zsinagógájának’ nevezett -, amelynek kíméletlenül kö­vetkezetes végrehajtása révén, csalárdul világuralomra emel­hették Lucifer ideológiáját, hogy az emberi faj utolsó maradványai a vég­ső szociális kataklizma (Európában, s a legerőteljesebben Ma­gyar­országon éppen most zajlik) után, a legvégső időkig a sátá­ni zsar­nokságot szolgálhassák. Az Illuminátusok Rendjét Jézus az Újszö­vet­ség­ben a következő szavakkal jövendölte meg: „…azok, akik zsi­dóknak vallják magukat, pedig nem azok, hanem a Sá­tán Zsinagógája.” (Jel 2,9).

 

A Sátán Zsinagógája

A megjövendölt diktátor, aki nemsokára egyesíti a pápai trónt a császári trónnal, és ma­gát Dávid király vérvonalának le­származottjaként beállítva, Jézus Krisztus képében tetsze­leg­ve - az újjáépülő jeruzsálemi Salamon Templomá­ban – Is­tenné kiáltja ki; lesz az Antikrisztus, az egy­séges Világkormány feje, akit a világ keresztényeinek többsége is „legitimnek” fogad el. Mert a hívek nagyobbik része – íme a Szűz Mária mind gyakoribb je­lenéseinek intelmeiben megfogalmazott „nagy hiteha­gyás”! -, be­dőlve a csábításnak, a rettenetes trükknek, a monstre-holly­woodi színészi alakításnak, elhiszi, hogy maga a megváltó Krisztus áll e­lőtte, hogy földi királyként elhozza az örök békét, az Aranykort.

 

Isten irgalmazzon, Krisztus kegyelmezzen nekünk!

 

Vác, 2007. július 20.

 

Czike LászlóHa tetszett ez a cikk, talán fontolóra vehetné, hogy adományozzon.
Teljesen önkéntesen dolgozunk. Kérjük, segítse munkánkat.

  • Szerző: Czike László