Büntető feljelentés

Pandémia

FIGYELEM! ÉLETMENTŐ FELADAT - MINDENKINEK SZÓÓÓL !!!


Na most kösse fel a gatyáját mindenki, és adja be ezt a feljelentést a BRFK-nak a neten!

... MERT ÚGY IS BEFOGADJÁK A RENDSZERBE !!!!!!!!!!!!!! ---- ÉRTHETŐ???

csak pár perc az egész, de ezzel fogjuk tudni elérni, hogy elsikkadjon az elmebeteg találmányuk ugyanúgy, ahogyan a népszámlálást sikerült kicsinálnunk!
a szöveget innen tudjátok kimásolni, nyomtatni, aláírni, scannelni, de a saját e-mailről küldve aláírás se kötelező

Budapesti Rendőr-főkapitányság részére


Büntető feljelentés


Alulírott ……………………………, cím……………………………………….., személyazonosító igazolványszám …………….., feljelentést kívánok tenni ismeretlen elkövetők ellen a hatályos Btk. 143. § (2)-ben meghatározott emberiesség elleni bűncselekmény előkészülete elkövetésének tárgyában.

Tényállás:
A 2024 évi XXIX. tv. 31. cikke a következőkét szögezi le:
“31. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendeletben ekként meghatározott szűrővizsgálatok kötelezőek. A szűrővizsgálatra kötelezett, cselekvőképességet érintő gondokság alatt álló vagy kiskorú személy szűrővizsgálaton történő részvételéről a törvényes képviselő köteles gondoskodni. Ha e kötelezettségének a kötelezett vagy a törvényes képviselő nem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv a szűrővizsgálatot határozattal elrendeli. A szűrővizsgálatot elrendelő határozat – közegészségügyi vagy járványügyi okból – azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható. Kiskorú esetében az egészségügyi államigazgatási szerv a határozatot megküldi a család- és gyermekjóléti központnak, valamint a gyámhatóságnak.”

A Btk. az emberiesség elleni bűncselekményt a 143. §-ben határozza meg, amely kimondja:

“143. § (1) Aki a lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás részeként
h) politikai, nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nemi vagy más ismérv alapján meghatározható csoportot vagy annak tagját a csoporthoz tartozása miatt alapvető jogaitól megfoszt,
bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki emberiesség elleni bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) E § alkalmazásában polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadásnak minősül minden olyan magatartás, amely magában foglalja az (1) bekezdésben írt cselekmények polgári lakosság elleni sorozatos elkövetését, egy állam vagy szervezet politikájának végrehajtása vagy elősegítése érdekében.”

Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2002. évi VI. törvény 5. cikke kimondja:
“Egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre, ha abba az érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló beleegyezését adta.
Ennek a személynek előzetesen megfelelő tájékoztatást kell kapnia a beavatkozás céljáról és természetéről, valamint következményeiről és kockázatairól.

Az érintett személy beleegyezését bármikor szabadon visszavonhatja.”

Az Eütv. 3 cikk l) kimondja:

“l) beavatkozás: azon megelőző, diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs vagy más célú fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai eljárás, amely a beteg szervezetében változást idéz vagy idézhet elő, továbbá a holttesten végzett vizsgálatokkal, valamint szövetek, szervek eltávolításával összefüggő eljárás;”

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tényállásban leírt tényállási elemek pontosan megfelelnek a Btk. 143. § h) pontban leírt emberiesség elleni bűncselekmény előkészülete bűncselekménye tényállási elemeinek.
Kimondható, hogy a 2024 évi XXIX tv.-nek az egészségügyi tv.-t érintő, a 31. cikkben leszögezett módosítása ellentétes a 2002. évi VI. törvény 5. cikkében leszögezett szabad és tájékozottságon alapuló beleegyezéshez kötött egészségügyi beavatkozáshoz való joggal, mert mindenki számára kötelezővé és azonnal végrehajthatóvá tesz szűrővizsgálatot, ami az Eütv. 3. cikk l) pont értelmében egyértelműen és definíció szerint egészségügyi beavatkozás.
Ez az egészségügyi beavatkozásba való szabad és tájékozottságon alapuló beleegyezés jogát sérti, valamint azt a jogot is, hogy a beleegyezést szabadon, azaz jogi következmények nélkül, bármikor visszavonhassa az egészségügyi beavatkozás alanya. A egészségügyi beavatkozás beleegyezéshez kötöttsége alapvető, nemzetközi szerzőség által rögzített szabadságjog, mint ahogy azt fennebb, a vonatkozó jogszabály idézésével bizonyítottam.

A tényállási elemek közül a lakosság egészségügyi önrendelkezési jogától, az egészségügyi beavatkozásba való szabad beleegyezés alapjogától megfosztott csoportja a magyar állampolgárok teljesen egyértelműen meghatározható, dokumentummal igazolható csoportja, a Btk. törvénycikk szövege szerinti “nemzeti” alapon meghatározható csoport, maga a magyar politikai nemzet.
Bizonyítható az “átfogó vagy módszeres támadás” tényállási elem is, amelyen a Btk. vonatkozó szövege szerint a cselekmény sorozatos, többszöri elkövetését kell érteni. A tényállásban ismertetett jogszabály azt tükrözi, hogy magyar állampolgárokat nem egyedi esetként, egyetlen alkalommal kívánják az alapvető jogaikban korlátozni, hanem huzamos ideig, akár végleg, időszakosan ismétlődő jelleggel, következésképpen több alkalommal, azaz “sorozatosan”. Ez is szó szerint megvalósítja a Btk. által megszövegezett törvénycikk vonatkozó tényállási elemét.
És végül bizonyítható a következő tényállási elem is, a polgári lakosság elleni átfogó és módszeres támadás következő tényállási eleme, "az állam vagy szervezet politikájának elősegítése vagy végrehajtása”, mint a cselekmény érdeke.
Ugyanis maga az állam vezette be ezt az emberiesség elleni bűncselekmény tényállását kimerítő jogszabálymódosítást, saját politikájának, és nem az ellenzék politikájának végrehajtása érdekében, így fennáll az “állam vagy szervezet politikájának elősegítése vagy végrehajtása” tényállási elem is.


Törvényi alap:
Btk. 143. § (2)-ben meghatározott emberiesség elleni bűncselekmény előkészülete;

Tisztelettel kérem, vizsgálják ki, hogy a bemutatott tényállás kimeríti-e a hatályos Btk. 143. § (2)-ben meghatározott emberiesség elleni bűncselekmény előkészülete tényállását, és amennyiben igen, kérem büntetőeljárás indítását és az elkövetők beazonosítását.


Dátum Aláírás
…………………

Ha tetszett ez a cikk, talán fontolóra vehetné, hogy adományozzon.
Teljesen önkéntesen dolgozunk. Kérjük, segítse munkánkat.

  • Szerző: Internet